•  
  •  
  •  

 

 

История

Професионална техническа гимназия „Симеон Велики” гр.Велики Преслав, е създадена преди 50 години, в далечната 1963 година, със заповед на Министерството на машиностроенето. Открива се като Професионално техническо училище по промишлен и енергиен монтаж.

 

От 1 септември 1964 година училището преминава от ведомството на Народната просвета към Министерството на строежите – ДО „Монтажи”. През 1964-1965 година се обучават 230 ученици в 7 паралелки. Следващата учебна година броят им нараства на 337, а паралелките са 11. Специалностите са: „Промишлен и енергиен монтаж”, „Електрозаварчици” и „Електромонтьори на мрежи и системи”. През 1966-1967 година броят на учениците нараства на 407. През м.февруари 1967 г. със съвместна заповед на МНП и МС училището от ПТУ прераства в СПТУ по ПЕМ.

 

През 1970-1971 година курсистите са 544 в 18 паралелки. Към предишните специалности се разкрива и нова специалност „Контролно-измервателни прибори и автоматика”. Училището разполага с общежитие със 100 места, училищен физкултурен салон, занимални, библиотека, бани и парно отопление.

 

През учебната 1972-1973 година се открива нова специалност за дефектоскописти, а през м.май се открива и нов, модерно обзаведен физкултурен салон в самостоятелна сграда. През 1977-78 година към редовно обучаващите се 454 курсисти се открива и ПУЦ с 84 човека. През 1983-84 учебна година е приет и първият випуск УПК ЕСПУ – ІІ степен.

 

През учебната 1987-1988 година  училището преминава в системата на СО”Монтажи”. Със заповед на Асоциация „Строителство” се преименува от СПТУ в Техникум. Обучават се 461 ученици, разпределени в 15 паралелки, като 5 от тях са УПК. От 25 април 2003 година Техникум по ПЕМ се преименува в Професионална техническа гимназия „Симеон Велики”

 

През учебната 2006 - 2007 година ПТГ ”Симеон Велики” и ПГ по ПСТТ ”Ив.Къндев” се обединяват в едно цяло – ПТГ ”Симеон Велики” и се създава единен и сплотен колектив, готов да посреща всички предизвикателства на днешното време.

 

Днес учениците се обучават в 3 специалности: „Икономическа информатика”, „Пътно -строителна техника” – дневна форма на обучение, и „Електрообзавеждане на производството” – задочна форма на обучение. Предоставя се възможност за допълнително професионално обучение по рамкова програма Е - двугодишен срок на обучение след средно образование, платена форма „Електрообзавеждане на производството” и професионално обучение по рамкова програма D за придобиване на правоспособност.

 

Училището предлага достъп на обучаващите се до модерно обзаведени  компютърни зали, кабинети и учебни работилници, общежитие с локално отопление, физкултурен салон, спортна площадка с изкуствена трева, зали за фитнес и бодибилдинг.

 

С включване на гимназията в проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ” учениците имат възможност да развиват допълнителни знания, умения и компетентности, свързани с техните интереси, да осмислят свободното си време, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

 

Единствена в Шуменска област ПТГ”Симеон Велики” участва в проект „Европейска ИКТ практика” по програма „Учене през целия живот” към Центъра за развитие на човешките ресурси, секторна програма „Леонардо да Винчи” и има реализирани три проекта.

 

През 2010 г. беше осъществена мобилност на 20 ученици в гр.Валенсия – Испания, а през 2012 г. в гр.Портсмут – Великобритания. В рамките на две седмици учениците от гимназията провеждаха практическо обучение в областта на информационно-комуникационните технологии и електронното банкиране.

 

През 2013 г. седем преподаватели от гимназията взеха участие в реализиране на проект „Интерактивни и иновационни подходи на преподаване при професионалната подготовка на бъдещите специалисти в сферата на икономическата информатика” Чрез посещение в  професионални училища в гр.Венеция – Италия, преподавателите споделяха опит и изучаваха различни иновативни практики в сферата на професионалното образование и обучение.

Много са наградите и от спортни състезания, проведени през изминалите години. Само през учебната 2015/2016 година отборът на гимназията по баскетбол момичета ХІ-ХІІ клас, класирал се за областния кръг  на ученическите игри е завоювал второ място, отборите по футбол VІІІ-Х  и  ХІ-ХІІ клас заеха съответно второ и трето място в областното първенство.

От тази година училището се включва в проект ВG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”.

Идентифицирани извънкласни дейности: „Да се подготвим за матурата по български език и литература”, „Машини строят пътища”, „Автотунинг”, „Ремонт на моторно превозно средство”, „Традиция”, „Безопасност на движението по пътищата – мултимедийно представяне”.

Предлагани извънкласни дейности: „Графичен дизайн”, „Бодибилдинг”, „Млад риболовец”, „Информационни технологии”.

Освен постиженията в пряката образователно-възпитателна работа и богатото разнообразие на вътреучилищния живот, педагогическият колектив и учениците активно се включват в обществения и културния живот на града  с участие в литературни вечери, различни конкурси и фестивали, като с чувство за дълг и отговорност отстояват името и авторитета както на училището, така и на общината и областта.

 

Календар

 

Контакти