•  
  •  
  •  

 

 

Правилници

Здравни вноски на завършилите сресно образование ученици

Инструктаж по БДП при зимни условия

Правилник за дейността на училището 

Насоки за работа в ПТГ в условия на COVID 

Правилник за осигуряване на БУВОТ

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишен план дейности  2022 - 2023г.

Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс

Вътрешни правила за стипендии

План за квалификационната дейност

Мерки за работа в условията на COVID

Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет

Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда 

План - програма за БДП 2023 г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План за работа на УКС за превенция и интервенция на насилието

План за сигурност при противодействие на тероризма

Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици от училище

Стратегия за развитие

Правила за вътрешно подаване на сиигнали

 

 

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти