•  
  •  
  •  

 

 

Правилници

Инструктаж по БДП при зимни условия

Правилник за дейността на училището 

Правилник за осигуряване на БУВОТ

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишен план дейности  2023 - 2024г.

Приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Етичен кодекс

Вътрешни правила за стипендии

План за квалификационната дейност

Брошура с препоръки за безопасна работа в интернет

Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда 

План - програма за БДП 2023 - 2024г.

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

План за работа на УКС за превенция и интервенция на насилието

План за сигурност при противодействие на тероризма

Механизъм за оценяване на риска от отпадане на ученици от училище

Стратегия за развитие

Правила за вътрешно подаване на сиигнали

 

 

 

 

 

 

 

Календар

 

Контакти