•  
 •  
 •  

 

 

Професионална техническа гимназия  – гр. Велики Преслав

обявява прием за учебната 2023/2024 година

на ученици в VІІІ клас (след завършено основно образование)

 

                

 

Специалност - Икономическа инфораматика
     Вече за 20-та поредна година в училището се осъществява      прием по специалността „Икономическа информатика“.
 Учебното съдържание е подбрано  в съответствие с най-съвременните тенденции в подготовката на кадри, специализирани в областта на икономическото обслужване на фирми, както и в областта на информационните системи в икономиката.
 Завършилите тази  специалност получават всички професионални права на икономисти. В състояние са да поемат пълното административно и  икономическо обслужване на малка фирма, както и да организират самостоятелен бизнес.
 Гимназията разполага с 4 специализирани компютърни зали, свързани в мрежа, оборудвани с  високоскоростен интернет, в които се провежда учебната практика на учениците. Производствената практика се осъществява на реални работни места във водещи фирми от областта.           
 Освен диплома за завършено средно образование, завършилите получават III степен на професионална квалификация „Икономист-информатик“.

 • Какви предмети от професионалната подготовка се изучават?
 • Приложни програми с общо предназначение;
 • Счетоводство на предприятието;
 • Обща теория на счетоводната отчетност;
 • Икономическа информатика;
 • Уеб дизайн;
 • Интернет и електронна търговия;
 • Функционални приложни програми;
 • Работа в учебно предприятие.
 • Какви умения се усвовяват?
 • Използване на приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
 • Работа с интернет, уеб технологии, графични пакети и програми;
 • Създаване и използване на web приложения.
 • Реализация?
 •  IT компании, търговски фирми, различни сфери на държавния и частния бизнес, финансови и застрахователни компании;
 • Оперативен счетоводител;
 • Банков служител;
 • Специалист с контролни функции:

- човешки ресурси;

- деловодство и архив.

 • Развитие на собствен бизнес.
 • Какви документи се получават?
 • Диплома за средно образование – след завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация – след завършен XII клас  и при успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията.
 • Начин на балообразуване:

I. Национално външно оценяване:

- Български език и литература – удвоена оценка

- Математика – удвоена оценка

II. Свидетелство за основно образование:

- География и Информационни технологии

 • График на дейностите по приема:

Подаване на документи – I етап

от 05.07.2022 г. до 07.07.2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици

на I етап – до 12.07.2023 г.

Записване на приетите ученици на I етап – 13.07.2023 г.  до 17.07.2023 г.

Календар

 

Контакти