•  
 •  
 •  

 

 

Професионална техническа гимназия  – гр. Велики Преслав

 

обявява прием за учебната 2023/2024 година

на ученици в VІІІ клас (след завършено основно образование)

 

     

 СпециалностПътно-строителна техника 

         Над 25 години в    гимназията се изучава специалността „Пътно-строителна  техника”.  От целия североизточен регион тя се изучава само в нашата гимназия.     
Интересът към специалността е голям, тъй като завършилите я ученици нямат проблем с реализацията. Освен с 6 специализирани работилници за учебна практика,  гимназията разполага и със самостоятелен учебен полигон, нов учебен автомобил  HYUNDAI 20 Clasic+  и с над 10 пътно-строителни машини, от които един чисто нов Хидравличен багер CTERPILLAR . Сключени са договори с водещи фирми от региона, в които учениците провеждат производствената си практика в реална работна среда: „Автомагистрали – Черно море“ АД, „Е-ПЛАНТ“ ООД,  „Кариера Драгоево“ АД, „ПМГ“ ООД.
Завършилите получават безплатно свидетелство за управление на МПС, кат. „В“, свидетелство за III степен на професионална квалификация „Техник по транспортна техника“ и свидетелство за правоспособност за водачи на фадроми, багери, валяци, грейдери, булдозери и асфалтополагащи машини.

 

 • Какви предмети от професионалната подготовка се изучават?
 • Двигатели с вътрешно горене;
 • Експлоатация на ПСТ;
 • Електронни системи в ПСТ;
 • Обслужване и ремонт на ПСТ;
 • Диагностика на ПСТ;
 • Технология на работа с ПСТ;
 • Какви умения се усвовяват?
 • Да се обслужва, диагностицира и ремонтира пътно-транспортна техника;
 • Да се работи със софтуерни продукти и контролно-диагностична апаратура.
 • Реализация?
 • В транспортни фирми;
 • В специализирани сервизи за диагностика, експлоатация и ремонт на пътно-транспортна техника;
 • В обслужващи звена от направление „Транспорт“;
 • Като механик, техник, ръководител на екип, водач на МПС, кат. „В“
 • Като водач  на багер, валяк, грейдер, товарачна машина (фадрома), булдозер и други;
 • Развитие на собствен бизнес.
 • Какви документи се получават?
 • Диплома за средно образование – след завършен XII клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • Свидетелство за III степен на професионална квалификация – след завършен XII клас  и при успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията;
 • Свидетелство за правоспособност „Машинист на пътно-строителни машини“;
 • Свидетелство за управление на лек автомобил (кат.В) - безплатно.
 • Начин на балообразуване:

I. Национално външно оценяване:

- Български език и литература – удвоена оценка

- Математика – удвоена оценка

II. Свидетелство за основно образование:

- Физика и Информационни технологии

 • График на дейностите по приема:

Подаване на документи – I етап

от 05.07.2022 г. до 07.07.2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици

на I етап – до 12.07.2023 г.

Записване на приетите ученици на I етап – 13.07.2023 г.  до 17.07.2023 г.

Календар

 

Контакти